Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις

 

 1. Γενικές Πληροφορίες

Καλωσορίσατε στον διαδικτυακό τόπο http://www.eduact.org.

Ο διαδικτυακός τόπος ανήκει στo σωματείο με την επωνυμία «ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» και τον διακριτικό τίτλο eduACT με έδρα στo Ασβεστοχώρι Θεσσαλονίκης οδός Μακεδονομάχων αρ. 23 και Δημοκρατίας ΤΚ 57010, Ελλάδα, ΑΦΜ 998502790, Δ.Ο.Υ. Ε΄ Θεσσαλονίκης τηλέφωνο 2311286369 ηλεκτρονική διεύθυνση info@eduact.org (εφεξής «Eμείς», «Εμάς», «Μας»).

Ο παρών διαδικτυακός τόπος έχει δημιουργηθεί από Εμάς προκειμένου να παράσχει άμεση ενημέρωση για τις δράσεις της eduACT και λειτουργεί για την εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της και την εγγραφή σε αυτήν, δίνοντας τη δυνατότητα για την πραγματοποίηση διαδικτυακής δήλωσης συμμετοχής σε αυτά και εγγραφής σε αυτήν (αμφότερες εφεξής «δήλωση»). Η δήλωση συμμετοχής σε πρόγραμμά μας προϋποθέτει ότι με την ίδια δήλωση γίνεστε μέλη μας κατά τους όρους του καταστατικού μας.

Η προβολή, παρουσίαση, δήλωση και η ασφάλεια των συναλλαγών σας διέπονται από τους παρόντες όρους χρήσης, τους οποίους σας καλούμε να αναγνώσετε πριν από την πλοήγηση σας στον διαδικτυακό τόπο και την πραγματοποίηση της δήλωσής σας. Η πλοήγησή σας στον διαδικτυακό τόπο καθώς και η υποβολή οποιασδήποτε δήλωσης ή επικοινωνίας με Εμάς σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης από εσάς. Σε περίπτωση διαφωνίας σας ή επιφύλαξή σας ή απορίας σας για μέρος ή το σύνολο των παρόντων όρων μπορείτε να αποστέλλετε το σχετικό e-mail σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@eduact.org πριν από την πλοήγησή σας ή την δήλωση συμμετοχής, άλλως η αποδοχή όλων των όρων από εσάς είναι ανεπιφύλακτη. Σε περίπτωση που εμμένετε να διαφωνείτε δεν μπορείτε να προβείτε σε δήλωση συμμετοχής.

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε, ανανεώσουμε ή αναβαθμίσουμε οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη/επισκέπτη του διαδικτυακού τόπου (συνολικά ή διαζευκτικά): α) μέρος ή το σύνολο των παρόντων όρων χρήσης, β) μέρος ή το σύνολο του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου και γ) μέρος ή το σύνολο της εξωτερικής εμφάνισης (interface), της δομής ή της σύνθεσης (configuration) διαδικτυακού τόπου καθώς και των τεχνικών του προδιαγραφών. Είναι δική σας ευθύνη να τους διαβάζετε σε τακτά διαστήματα, καθώς οι Όροι που βρίσκονται σε ισχύ τη στιγμή της δήλωσής σας είναι και οι εφαρμοστέοι.

Επίσης διατηρούμε το δικαίωμα οποτεδήποτε, αναιτιολόγητα και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη/επισκέπτη του διαδικτυακού τόπου να ματαιώσουμε, αναστείλουμε ή τερματίσουμε τη λειτουργία του διαδικτυακού τόπου.

Ο χρήστης/επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου αναγνωρίζει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλα τα ανωτέρω με μόνη την πλοήγηση ή/και χρήση των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου.

 

 1. Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα & Πολιτική Cookies

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σοβαρή για Εμάς και αντιμετωπίζεται ως ζήτημα μέγιστης προτεραιότητας. Οι πληροφορίες ή τα προσωπικά στοιχεία που Μας παρέχετε υπόκεινται σε επεξεργασία βάσει της Δήλωσής Μας περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Με τη χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου παρέχετε τη σύμφωνη γνώμη σας για την επεξεργασία των εν λόγω πληροφοριών και στοιχείων και δηλώνετε ότι όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που Μας παρέχετε είναι αληθή και ακριβή. Για να πληροφορηθείτε τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα και την πολιτική μας ως προς τα Cookies, μεταβείτε στην ενότητα με τον τίτλο «Δήλωση για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα-Cookies» του διαδικτυακού μας τόπου.

 

 1. Η Χρήση του διαδικτυακού τόπου Μας

Χρησιμοποιώντας τον παρόντα διαδικτυακό τόπο αναλαμβάνετε:

α. Να χρησιμοποιήσετε τον διαδικτυακό τόπο για ενημέρωση και αληθείς δηλώσεις. Εάν θεωρήσουμε ευλόγως ότι έχει υποβληθεί ψευδής ή δόλια δήλωση, έχουμε το δικαίωμα να την ακυρώσουμε και να ενημερώσουμε τις αρμόδιες αρχές.

β. Να Μας παρέχετε με ορθότητα και ακρίβεια τα στοιχεία που σας ζητούμε. Επίσης αποδέχεστε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε περίπτωση που αυτό κριθεί απαραίτητο. Εάν δεν Μας δώσετε όλες τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε, δεν θα μπορείτε να υποβάλλετε δηλώσεις.

Με την υποβολή δήλωσης συμμετοχής μέσω του διαδικτυακού τόπου, εγγυάστε ότι δεν τελείτε υπό δικαστική συμπαράσταση και:

α) είτε ότι έχετε συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας σας και ότι έχετε πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα να συνάπτετε δεσμευτικές συμβάσεις σύμφωνα με τους ορισμούς του ελληνικού Αστικού Κώδικα για εσάς και τα ανήλικα πρόσωπα των οποίων έχετε την επιμέλεια,

β) είτε ότι έχετε συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας σας και τα ποσά που διαθέτετε για τη συμμετοχή σε προγράμματά Μας έχουν κερδηθεί από την προσωπική σας εργασία ή σας δόθηκαν για να τα χρησιμοποιείτε ή για να τα διαθέτετε ελεύθερα.

Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός Μας να αξιώσουμε από τον ασκούντα την επιμέλεια ή τον συμπαραστάτη τις απαιτήσεις Μας από τυχόν δηλώσεις που θα υποβληθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα.

 

 1. Δήλωση συμμετοχής/εγγραφής σας.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στους παρόντες Όρους και οι λεπτομέρειες που περιέχονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο δεν συνιστούν πρόταση κατάρτισης σύμβασης, αλλά πρόσκληση για ενημέρωση. Η δήλωσή σας θα αποκτά ισχύ μόνον όταν την αποδεχθούμε ρητά. Αν δεν δεχτούμε τη δήλωσή σας, κι έχετε ήδη καταβάλλει το ποσό συνδρομής, τότε αυτό θα επιστρέφεται ατόκως στο ακέραιο.

Για να υποβάλετε δήλωση θα σας ζητηθεί να ακολουθήσετε την εξής διαδικασία:

(α) τη συμπλήρωση σχετικής φόρμας με την παράθεση των απαραίτητων στοιχείων,

(β) την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων «Όρων χρήσης» και της «Δήλωσης για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα-Cookies» . Η αποδοχή των παραπάνω συντελείται με την ηλεκτρονική επιλογή «Ναι» που δίνεται στον ενδιαφερόμενο από τον διαδικτυακό τόπο.

Κατόπιν θα λάβετε ένα e-mail από Εμάς, το οποίο θα επιβεβαιώνει την παραλαβή της δήλωσής σας και θα σας δίνει οδηγίες για την καταβολή του ποσού συνδρομής. Η καταβολή του ποσού και η εκ μέρους μας έκδοση σχετικής απόδειξης σημαίνουν επιβεβαίωση της αποδοχής της δήλωσής σας.

 

 1. Απόρριψη δήλωσης

Διατηρούμε το δικαίωμα οποτεδήποτε να αποσύρουμε από τον ιστότοπό Μας τη δυνατότητα υποβολής δήλωσης και να απομακρύνουμε ή τροποποιήσουμε οποιοδήποτε περιεχόμενο. Αν και θα καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια να διεκπεραιώσουμε όλες τις δηλώσεις που θα Μας υποβάλλονται, είναι δυνατό να προκύψουν κατ’ εξαίρεση συνθήκες υπό τις οποίες ενδέχεται να χρειαστεί να απορρίψουμε τη διεκπεραίωση κράτησης, ακόμα και αφού σας έχουμε αποστείλει την Επιβεβαίωση Συμμετοχής, κάτι για το οποίο διατηρούμε το δικαίωμα να πράξουμε οποτεδήποτε και κατ’ απόλυτη διακριτική Μας ευχέρεια.

Δεν φέρουμε ουδεμία ευθύνη απέναντί σας ή απέναντι οποιουδήποτε τρίτου προσώπου για την απόσυρση τυχόν θέσεων από τον παρόντα διαδικτυακό τόπο, καθώς και για την αφαίρεση ή την επεξεργασία τυχόν ύλης ή περιεχομένων του διαδικτυακού τόπου ή για την άρνηση διεκπεραίωσης ή αποδοχής μιας κράτησης, αφότου σας έχουμε στείλει την Επιβεβαίωση Συμμετοχής.

Σε περίπτωση απόρριψης δήλωσης μετά από την εκ μέρους σας καταβολή, θα σας επιστρέψουμε το ποσό που τυχόν καταβάλατε. Εξαιρείται η περίπτωση ματαίωσης ή αναβολής του προγράμματος στο οποίο δηλώσατε συμμετοχή για λόγους ανωτέρας βίας, οπότε θα σας επιστρέψουμε το ήμισυ του ποσού που καταβάλατε. Σε περίπτωση που εσείς ματαιώσετε τη συμμετοχή σας σε πρόγραμμα, δεν σας επιστρέφεται κάποιο ποσό.

 

 1. Ποσό συνδρομής για εγγραφή/συμμετοχή.

Το ποσό της συνδρομής για την εγγραφή/συμμετοχή σας θα σας κοινοποιείται μέσω email που θα λαμβάνετε μετά από την εκ μέρους σας υποβολή της δήλωσης. 

Φροντίζουμε πάντοτε να διασφαλίζουμε ότι τα ποσά των συνδρομών που αναγράφοται στον διαδικτυακό τόπο είναι ακριβή, ωστόσο ενδέχεται να παρουσιαστούν σφάλματα. Εάν διαπιστώσουμε κάποιο λάθος, θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο δυνατόν και θα σας δώσουμε τη δυνατότητα να επιβεβαιώσετε ή να ανακαλέσετε την ήδη υποβληθείσα δήλωση. Εάν είναι αδύνατο να επικοινωνήσουμε μαζί σας, και θα απόκειται στη διακριτική μας ευχέρεια είτε να θεωρήσουμε είτε ότι η δήλωσή σας ισχύει είτε ότι έχει ανακληθεί, οπότε και θα σας επιστρέψουμε στο ακέραιο κάθε ποσό που έχετε καταβάλει. Δεν υποχρεούμαστε να δεχθούμε τη συμμετοχή σας στο εσφαλμένο χαμηλότερο ποσό συνδρομής (ακόμα και αν έχουμε αποδεχθεί τη δήλωσή σας), στην περίπτωση που το σφάλμα είναι προφανές και αδιαμφισβήτητο και μπορεί ευλόγως να αναγνωριστεί από εσάς ως εσφαλμένο ποσό συνδρομής.

Τα ποσά συνδρομής στον διαδικτυακό τόπο Μας είναι στο νόμισμα του ευρώ (€) και δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α., βάσει της σήμερα ισχύουσας νομοθεσίας.

Για τη συμμετοχή σας, εκδίδουμε Απόδειξη Είσπραξης.

Η πληρωμή μπορεί να γίνει:

Α) με καταβολή σε τραπεζικό λογαριασμό μας που θα σας υποδείξουμε. Οι χρεώσεις των τραπεζών αποστολής και παραλαβής του ποσού καθώς και οι χρεώσεις της τράπεζας κατά την κατάθεση βαρύνουν εξ ολοκλήρου εσάς.

Β) με τη χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας (Visa, Mastercard και American Express) μέσω του ……pos…… Μας που θα σας υποδείξουμε και

Για να ελαχιστοποιηθεί το ενδεχόμενο μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, τα στοιχεία της κάρτας σας θα κρυπτογραφηθούν στο ασφαλές περιβάλλον της τράπεζας που θα οδηγηθείτε. Η τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει προέγκριση της κάρτας σας για να βεβαιωθεί ότι υπάρχει επαρκές πιστωτικό υπόλοιπο για την ολοκλήρωση της συναλλαγής. 

Η κάρτα σας θα χρεωθεί μόνο εφόσον η δήλωσή σας γίνει δεκτή από Εμάς. Εμείς δεν αποκτούμε πρόσβαση, ούτε αποθηκεύουμε με οποιοδήποτε τρόπο τα στοιχεία της κάρτας σας, τα οποία φυλάσσονται αποκλειστικά από την Τράπεζα που εκτελεί τη συναλλαγή, με τα ανωτέρω αυξημένα μέτρα ασφαλείας. 

Τη στιγμή που πατάτε το κουμπί που αφορά την εκ μέρους σας ολοκλήρωση της καταβολής, επιβεβαιώνετε ότι η πιστωτική κάρτα σας είναι έγκυρη και διαθέτει επαρκές υπόλοιπο. Οι πιστωτικές κάρτες υπόκεινται σε ελέγχους εγκυρότητας και έγκρισης από τον εκδότη της κάρτας σας. Αν ο εκδότης της κάρτας σας δεν εγκρίνει την πληρωμή, δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην αποδοχή της δήλωσής σας.

 

 1. Ασφάλεια δεδομένων και συναλλαγών

Αναγνωρίζουμε ως ζήτημα μείζονος σημασίας το θέμα της ασφάλειας των δεδομένων και των συναλλαγών και για το λόγο αυτό λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλισή τους. Οι ηλεκτρονικές καταβολές των συνδρομών σας προστατεύονται από ανώτατα συστήματα online ασφαλείας (SSL-256 bit και ψηφιακή πιστοποίηση από τη Verisign, Inc.), τα οποία εγγυώνται ένα ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών. Ο διαδικτυακός τόπος προστατεύει τα μέλη του από τυχόν υποκλοπές στοιχείων με την μέθοδο κρυπτογράφησης στοιχείων. Κατά την περιήγησή σας στον διαδικτυακό τόπο, τα στοιχεία σας παραμένουν κρυπτογραφημένα και άρα μη ορατά από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. Η κρυπτογράφηση ισχύει σε όλα τα στάδια και όλες τις διαδικασίες συναλλαγής και αποστολής δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα-στοιχείων από και προς τον διαδικτυακό τόπο Μας. Επίσης κατά τη διαδικασία της εκτέλεσης των πληρωμών με πιστωτική κάρτα τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας προστατεύονται με την μέθοδο της κρυπτογράφησης. Τα στοιχεία παραμένουν κρυπτογραφημένα και δεν γνωστοποιούνται σε κανέναν τρίτο.

Ο χρήστης/επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου Μας θα πρέπει και αυτός να διαφυλάσσει το απόρρητο των δεδομένων του και να μην προβαίνει σε αποκαλύψεις σε τρίτους (έστω και από αμέλειά του) ούτε να παραχωρεί τη χρήση των στοιχείων του αυτών σε τρίτους. Επιφυλασσόμαστε για κάθε τυχόν ζημία Μας από υπαίτια παραβίαση των ανωτέρω υποχρεώσεων του χρήστη/επισκέπτη του διαδικτυακού τόπου Μας.

 

 1. Πνευματική Ιδιοκτησία.

Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου, δηλ. ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα κείμενα, οι φωτογραφίες, τα σχέδια, τα εμπορικά και οικονομικά στοιχεία, τα προγράμματα, τα πάσης φύσεως αρχεία, σήματα/λογότυπα, η μορφή (layout) του κλπ, αποτελούν αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας Μας και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού και του Ευρωπαϊκού Δικαίου καθώς και των εφαρμοζόμενων διεθνών συμβάσεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει η εμφάνισή τους και προβολή τους στον διαδικτυακό τόπο Μας να εκληφθεί ως μεταβίβασή ή/και εκχώρηση άδειας ή/και δικαιώματος χρήσης τους. Άρα, βάσει των ανωτέρω, απαγορεύεται ρητά η ολική ή μερική αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, τροποποίηση και κάθε συναφή ενέργεια πάνω στα ανωτέρω στοιχεία, χωρίς την τυχόν ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεσή Μας. Σε διαφορετική περίπτωση, οι ως άνω ενέργειες μπορεί να αποτελέσουν προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής/βιομηχανικής ιδιοκτησίας Μας και διατηρούμε το δικαίωμα να διεκδικήσουμε κάθε θετική και αποθετική ζημία που έχει προκληθεί σε αυτήν σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Ο χρήστης/επισκέπτης του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποδέχεται και αναγνωρίζει ότι έχουμε τη δυνατότητα εμπορικής αξιοποίησης (είτε Εμείς είτε μέσω τρίτων) του συνόλου των στοιχείων που εμφανίζονται σε αυτή καθώς και την τροποποίηση των στοιχείων αυτών οποτεδήποτε κρίνουμε με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών/επισκεπτών.

Στην πνευματική μας ιδιοκτησία θα ανήκουν και τα δρώμενα και τα αποτελέσματα των προγραμμάτων που θα συμμετέχετε.

 

 1. Ορθή καταχώρηση προσωπικών στοιχείων

Επειδή τα προσωπικά σας στοιχεία και τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχετε στον διαδικτυακό τόπο Μας είναι εξαιρετικά σημαντικά για την εκτέλεση της ηλεκτρονικής συναλλαγής σας με Εμάς καθότι, όπως γνωρίζετε, αυτά αποτελούν, εκτός των άλλων, και τον μοναδικό τρόπο επικοινωνίας Μας μαζί σας για την εκτέλεση των υποχρεώσεών Μας απέναντί σας καθώς και των κρατήσεων, θα πρέπει να είστε σίγουροι ότι τα στοιχεία που Μας έχετε δώσει είναι απολύτως ορθά και επικαιροποιημένα (σε περίπτωση αλλαγών υποχρεούστε να Μας ενημερώσετε σχετικά). Ως εκ τούτου δεν φέρουμε ευθύνη σε περίπτωση που κάποια υποχρέωσή Μας δεν εκπληρωθεί σωστά ή/και έγκαιρα εξαιτίας αποστολής από εσάς λανθασμένων ή μη επικαιροποιημένων προσωπικών στοιχείων. Ειδικότερα, κάθε τυχόν ειδοποίηση που θα πραγματοποιείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή/και στον τηλεφωνικό αριθμό που θα Μας έχετε δώσει, θα θεωρείται ως έγκυρη ακόμη και αν δεν παραδίδεται σε εσάς εξαιτίας σφάλματος στα αναγραφόμενα από εσάς στοιχεία ή/και λόγω τεχνικής ή άλλης βλάβης στον διακομιστή σας, ή/και στο τηλέφωνό σας ή/και στον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο, ή/και λόγω αλλαγής των στοιχείων σας (εφόσον δεν Μας έχετε ενημερώσει εγκαίρως σχετικά).

 

 1. Περιορισμός Ευθύνης

Ο χρήστης/επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου Μας αποδέχεται πλήρως και αναντίρρητα το αποκλειστικό δικαίωμά Μας να διακόψουμε τη διάθεση του περιεχομένου και των πληροφοριών κάθε φορά που θεωρούμε ότι παραβιάζονται από εκείνον (χρήστη/επισκέπτη) οι παρόντες όροι ή που διενεργούνται ή υπάρχουν ενδείξεις ή/και καταγγελίες ότι διενεργούνται παράνομες πράξεις ή παραλείψεις από αυτόν. Επίσης δυνάμεθα να διακόψουμε, αναστείλουμε, τροποποιήσουμε τη λειτουργία του διαδικτυακού τόπου εν όλω ή εν μέρει, μόνιμα ή προσωρινά οποτεδήποτε με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη/επισκέπτη του. Εμείς και οι συνεργάτες Μας καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, στο πλαίσιο του τεχνολογικού ελέγχου που πραγματοποιούμε ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε οι υπηρεσίες, το περιεχόμενο και οι συναλλαγές στον διαδικτυακό τόπο Μας να πραγματοποιούνται απρόσκοπτα και χωρίς διακοπή και να διατηρείται το υψηλό επίπεδο ασφαλείας που διαθέτει. Δεν ευθυνόμαστε, όμως, στην περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, διακοπεί η λειτουργία του διαδικτυακού τόπου ή καθίσταται δυσχερής ή/και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτόν ή/αν, παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας, εντοπιστούν «ιοί» ή άλλο επιβλαβές λογισμικό και μεταδοθούν στα τερματικά των χρηστών/επισκεπτών, ή αν τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα παρέμβουν καθ' οιονδήποτε τρόπο στο περιεχόμενο και στη λειτουργία του site καθιστώντας δυσχερή την χρήση του ή προκαλώντας προβλήματα στην ορθή λειτουργία αυτού. Εκτός και αν ρητώς ορίζεται διαφορετικά στους παρόντες Όρους, η ευθύνη Μας σε σχέση με τη συμμετοχή/εγγραφή σας περιορίζεται αυστηρά στο ποσό της συνδρομής.

Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, η ευθύνη Μας δεν αποκλείεται ούτε περιορίζεται σε οποιαδήποτε περίπτωση όπου θα ήταν εκ μέρους Μας παράνομο ή αθέμιτο να αποκλείσουμε ή να περιορίσουμε, ή να αποπειραθούμε να αποκλείσουμε ή να περιορίσουμε, την ευθύνη Μας. Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου και στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, και εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στους παρόντες Όρους, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τις ακόλουθες απώλειες, ανεξάρτητα από την αιτία που προέκυψαν:

α. Απώλεια εισοδήματος ή εσόδων

β. Απώλεια εμπορικής δραστηριότητας

γ. Απώλεια κερδών ή συμβάσεων

δ. Απώλεια προσδοκώμενων αποταμιεύσεων

ε. Απώλεια διαχείρισης χρόνου ή ωρών εργασίας.

Λόγω της ανοικτής φύσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου και της πιθανότητας σφαλμάτων κατά την αποθήκευση και μετάδοση των ψηφιακών πληροφοριών, δεν εγγυόμαστε, στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο, την ακρίβεια και την ασφάλεια των πληροφοριών που διαβιβάζονται στην ή λαμβάνονται από τον παρόντα διαδικτυακό τόπο, εκτός εάν άλλως ορίζεται ρητά στον διαδικτυακό τόπο.

Όλες οι πληροφορίες και η ύλη που αναρτώνται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο παρέχονται "ως έχουν" και χωρίς καμία περαιτέρω εγγύηση είτε ρητή είτε σιωπηρή.

 

 1. Σύνδεσμοι – Links με άλλες ιστοσελίδες.

Ο διαδικτυακός τόπος Μας ενδέχεται να εμπεριέχει παραπομπές σε διαδικτυακούς τόπους, για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες των οποίων ουδεμία ευθύνη φέρουμε, ούτε εγγυόμαστε για την διαρκή και ασφαλή προσβασιμότητα τους. Ομοίως, δεν ισχύει η πολιτική απορρήτου του δικού μας διαδικτυακού τόπου, αλλά η πολιτική απορρήτου του εκάστοτε διαδικτυακού τόπου στον οποίο μεταφέρεστε και την οποία πρέπει να συμβουλεύεστε κατά την είσοδό σας.  Συνεπώς, για οιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση των εν λόγω διαδικτυακών τόπων ο χρήστης/επισκέπτης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα websites, τα οποία φέρουν και την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση του εν λόγω προβλήματος. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποδεχόμαστε ή υιοθετούμε το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των websites και των σελίδων στα οποία παραπέμπουμε ή ότι συνδεόμαστε με αυτά καθ' οιονδήποτε τρόπο. Για οιοδήποτε τυχόν πρόβλημα ανακύψει κατά την επίσκεψη των άνω διαδικτυακών τόπων αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο εκάστοτε διαχειριστής/ιδιοκτήτης αυτού του διαδικτυακού τόπου.

 

 1. Λοιποί όροι.

α) Δωσιδικία – Εφαρμοστέο Δίκαιο: 

Για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει από τη λειτουργία και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου Μας και από τις δηλώσεις σας, εφόσον δεν καταστεί δυνατή η συναινετική διευθέτηση αυτής, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια του Δήμου Θεσσαλονίκης και εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο.

β) Ακυρότητα όρου: Αν ένας από τους προαναφερθέντες όρους είναι ή καταστεί άκυρος, οι υπόλοιποι όροι των παρόντων Όρων Χρήσης δεν θα θίγονται.

γ) Τροποποίηση όρων χρήσης: Οι παρόντες όροι χρήσης μπορούν να τροποποιηθούν οποτεδήποτε από Εμάς με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Κάθε τυχόν τροποποίηση των όρων ισχύει με την ανάρτησή τους στον διαδικτυακό τόπο Μας. Οι επισκέπτες/χρήστες υποχρεούνται να ενημερωθούν οι ίδιοι για το περιεχόμενο των τυχόν τροποποιήσεων στους όρους.

δ) Ερμηνευτικός όρος: Σε οποιοδήποτε σημείο της παρούσας προβλέπεται η επιστροφή ποσών, αυτή εννοείται πάντοτε ως άτοκη.

ε) Επικεφαλίδες: Οι επικεφαλίδες που χρησιμοποιούνται στους παρόντες όρους χρήσης τίθενται προς διευκόλυνση της παραπομπής σε όρους της και δεν αποτελούν βοηθήματα ερμηνείας της Σύμβασης.

στ) Καθυστέρηση άσκησης δικαιώματος: Τυχόν καθυστέρηση άσκησης μέρους ή του συνόλου των δικαιωμάτων Μας που απορρέουν από τους παρόντες όρους δεν επιφέρει αποδυνάμωση ή παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα το οποίο δύναται να ασκηθεί οποτεδήποτε σε μεταγενέστερο στάδιο και κατ’ εύλογη κρίση Μας.

ζ) Αποδοχή όρων: Ο χρήστης/επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου δηλώνει ότι ανέγνωσε τους παρόντες όρους τους οποίους και αποδέχεται στο σύνολό τους καθ’ όλη τη διάρκεια της πλοήγησής του στον παρόντα διαδικτυακό τόπο ή/και την υποβολή δηλώσεων μέσω αυτού.