Αυτό το διετές πρόγραμμα τύπου ΚΑ2 στοχεύει στην ανάπτυξη ενός πακέτου εκπαιδευτικού υλικού και πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αφορά την ευημερία τόσο των μαθητών όσο και του προσωπικού σχολικών μονάδων. Η ομάδα στόχευσης είναι η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και το έργο αποτελεί συνεργασία 6 εταίρων από 5 χώρες.

Το έργο έχει δύο σκέλη. Πρώτον, εντοπίζει τα τρωτά σημεία, σημεία ευαλωτότητας των μαθητών και αναπτύσσει στρατηγικές για την αντιμετώπισή τους, και δεύτερον προσδιορίζει τις πιέσεις που αντιμετωπίζει το προσωπικό του σχολείου και αναπτύσσει πόρους κατάρτισης για να τις μετριάσει. Συνεπώς, υπάρχουν δύο ομάδες στόχευσης, μεθητές και προσωπικό.

Κατά τη διάρκεια των 2 ετών υλοποίησης του έργου, η συνεργασία θα:

• Χρησιμοποιήσει τα αποτελέσματα της έρευνάς για να αναπτύξει ένα γενικό εργαλείο για τον εντοπισμό ευάλωτων μονάδων μέσα στην σχολική κοινότητα

• Αναπτύξει ένα πρότυπο σύνολο πόρων κατάρτισης και μια μεθοδολογία για να εξοπλιστούν οι εκπαιδευτικοί για να εντοπίσουν και να διαχειριστούν ευάλωτους μαθητές, αντιμετωπίζοντας παράλληλα τα δικά τους ζητήματα ισορροπίας ζωής

• Εφαρμόσει την μεθοδολογία και τους σχετικούς πόρους σε σχολεία σε 5 χώρες

• Εκπονήσει έκθεση που περιλαμβάνει μια σειρά case studies και συστάσεων για την πολιτική του σχολείου

Οι εκπαιδευτικές ενότητες θα είναι:

Ενότητα 1: Κατανόηση της έννοιας Well Being

Ενότητα 2: Υποστήριξη της ευημερίας των νέων

Ενότητα 3: Επαγγελματική ανάπτυξη για εκπαιδευτικούς και βοηθητικό προσωπικό

Ενότητα 4: Υποστήριξη για την ευημερία του προσωπικού του σχολείου

Ενότητα 5: Σχολική πολιτική

Erasmus+ project ID: 2020 – 1 – UK01 – KA201 – 078945

Partners: