Η συγκεκριμένη ΚΑ1 ροή ήταν προσανατολισμένη προς τον κεντρικό στόχο του πλαισίου Erasmus+ για τις δράσεις Ενηλίκων, που είναι η απόκτηση Δεξιοτήτων Ζωής. Είναι μια κινητικότητα 10 ενηλίκων που επιλέχθηκαν από μειονεκτούσες ομάδες (άτομα με εξαιρετικά χαμηλό/μηδενικό εισόδημα, άτομα με αναπηρία, μέλη μονογονεΪκών οικογενειών, ρομά, πρόσφυγες κ.α.). Οι ενήλικες επιμορφώθηκαν από τον φορέα Moveu στην Βαρκελώνη, Ισπανία.

Τους εκπαιδευόμενους συνόδευσαν 2 στελέχη του οργανισμού, ένας εκπαιδευτικός κι ένας διοικητικός, που σε συνεργασία με το φορέα υποδοχής φρόντισαν για την επιτυχία του εγχειρήματος, υποστήριξαν θέματα γλωσσικά αλλά και λεπτομέρειες πρακτικών διευθετήσεων.

Η κατάρτιση είχε διάρκεια 32 ωρών, 8 ημερών κατάρτισης/Workshops-επισκέψεων μελέτης, πολιτιστικών δραστηριοτήτων και 2 ημερών ταξιδίου

Πλεονεκτήματα που προκύπτουν για τους συμμετέχοντες:

- Αυτάρκεια και αυτοεκτίμηση από την επιτυχή αντιμετώπιση ζητημάτων καθημερινότητας.

- Αυτονομία στον τρόπο δράσης και επίγνωση της αυτό-αποτελεσματικότητας.

- Αυτοπεποίθηση στην συμμετοχή για λύση ευρύτερων συλλογικών προβλημάτων, άρα και ευκολότερη ενσωμάτωση σε ομάδες, συλλογικότητες και εν τέλει στην κοινωνία. 

- Ενδυνάμωση της θέσης του ατόμου στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας που ενώ διευρύνεται γεωγραφικά, συρρικνώνεται από άποψη διαθέσιμων θέσεων λόγω απαιτούμενων προσόντων.

- Με την κατάκτηση ΔΖ γίνεται πιο εύκολη η πρόσβαση και στα άλλα τυπικά συστήματα παροχής κατάρτισης ώστε να αποκτηθούν και επαγγελματικές δεξιότητες σε επόμενο στάδιο.

- Καταπολέμηση της τεχνοφοβίας και της χρήσης νέων τεχνολογιών.

- Γνωριμία με την ιστορία και τον πολιτισμό της Ισπανίας.

- Ενδυνάμωση του αισθήματος του Ευρωπαίου Πολίτη.

 

Erasmus+ Project ID : 2021-1-EL01-KA122-ADU-000030583

Partner: MOVEU PROFESSIONAL SERVICES S.L