Με εξαίρεση όπου προβλέπεται στο συμφωνητικό που υπογράφουμε μεταξύ του κάθε γονέα και κηδεμόνα και της Eduact πριν την έναρξη του προγράμματος, αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται να μην αποκαλύπτουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε τρίτους, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του αντισυμβαλλόμενού τους, όρους της παρούσας, καθώς και πληροφορίες που περιήλθαν σε αυτούς στο πλαίσιο της παρούσας (εφεξής οι «Πληροφορίες») και να τηρούν όλες τις Πληροφορίες εμπιστευτικές. Περαιτέρω, οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι, εάν παρίσταται ανάγκη, η eduACT, στο πλαίσιο εκπλήρωσης του άνω προγράμματος και των δεσμεύσεών της που απορρέουν από το παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό, να επεκτείνει τον κύκλο των προσώπων στα οποία θα περιέλθουν οι Πληροφορίες, ο κύκλος αυτός θα περιορίζεται σε ελάχιστο αριθμό εξειδικευμένων υπαλλήλων/συνεργατών της, άνευ της συνεργασίας των οποίων δεν θα είναι δυνατή η εκπλήρωση του άνω προγράμματος και των δεσμεύσεών της. Την ευθύνη της επιλογής των προσώπων αυτών φέρει η eduACT, η οποία επιλέγει αυτά και φέρει επίσης την ευθύνη ενημέρωσης των επιλεγόμενων προσώπων σχετικώς με τον απόρρητο χαρακτήρα των Πληροφοριών και με τις υποχρεώσεις των προσώπων αυτών ως προς την τήρηση του απορρήτου και τη μη εκμετάλλευση των Πληροφοριών.

Ως προς την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων στο ως άνω πρόγραμμα και των γονέων αυτών, ρητώς συμφωνείται ότι αυτή θα γίνεται κατ’ εντολή της Χορηγού-Hellas Gold (για όσα δεδομένα διαβιβάζει αυτή στην eduACT) και eduACT δηλώνει ότι θα τηρεί όλες τις υποχρεώσεις της κείμενης νομοθεσίας, και ότι τα πρόσωπα που έχει επιλέξει για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών παρέχουν τις εγγυήσεις που προβλέπει ο νόμος. Ενδεικτικά αναφέρεται η υποχρέωση αμφοτέρων να χειρίζονται υπεύθυνα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αλλήλων και των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό, προστατεύοντας το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα, εφαρμόζοντας κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διενεργείται η επεξεργασία σύμφωνα με τον νόμο και επανεξετάζοντας και επικαιροποιώντας τα εν λόγω μέτρα όταν κρίνεται απαραίτητο και μη λαμβάνοντας από αλλήλους και από τους συμμετέχοντες περισσότερα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από τα απαραίτητα για τον σκοπό συλλογής τους, ήτοι την εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος. Τα στοιχεία που θα συλλέγονται κατόπιν ρητής έγγραφης συναίνεσης των συμμετεχόντων και των εκπροσωπούντων αυτούς θα είναι τα στοιχεία ταυτοποίησης όπως: ονοματεπώνυμο συμετέχοντος και τυχόν ασκούντα την επιμέλεια του ανήλικου συμμετέχοντος, τα στοιχεία επικοινωνίας όπως: διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σταθερό ή/και κινητό τηλέφωνο.

Τα δεδομένα θα συλλέγονται μέσω των συναλλαγών που προκύπτουν από την παρούσα σύμβαση, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή τηλεφωνικής ή άλλης επικοινωνίας. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα χρησιμοποιούνται μόνο για την κατάρτιση και την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και τις συμβάσεις με τους συμμετέχοντες, για την προστασία εννόμων συμφερόντων των συμβαλλομένων, για τη συμμόρφωση των συμβαλλομένων προς νομικές υποχρεώσεις τους, για την ταυτοποίηση και επαλήθευση των στοιχείων, για τη διαχείριση πληρωμών, για την επικοινωνία, για την πρόληψη και αντιμετώπιση περιπτώσεων εξαπάτησης και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο σε σχέση με το υποκείμενο των δεδομένων, συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν θα υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς, θα είναι κατάλληλα, συναφή και θα περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία, θα είναι ακριβή και, όταν είναι αναγκαίο, θα επικαιροποιούνται, θα διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μπορούν δε να αποθηκεύονται για μεγαλύτερα διαστήματα, εφόσον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς και εφόσον εφαρμόζονται τα κατάλληλα τεχνικά και  οργανωτικά μέτρα που απαιτεί ο νόμος για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και ελευθεριών, υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων. Τα άνω δεδομένα θα τηρούνται για διάστημα 5 ετών μετά από τη λήξη του προγράμματος. Αμφότεροι βεβαιώνουν ότι σε συνεργασία με τους νομικούς και τεχνικούς τους συμβούλους βρίσκονται στη διαδικασία συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η eduACT αποδέχεται ρητά ότι ο Χορηγός-Hellas Gold δεν έχει καμία ευθύνη για την τήρηση της ανωτέρω υποχρέωσης της eduACT και ότι η eduACT υποχρεούται να αποζημιώσει τον Χορηγό-Hellas Gold, τους νομίμους εκπροσώπους ή προστηθέντες αυτού για οποιαδήποτε ζημία τυχόν υποστούν σε σχέση με τη μη τήρηση της ως άνω υποχρέωσης της eduACT.

Οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων από το παρόν άρθρο διατηρούνται σε ισχύ και
μετά τη με οποιονδήποτε τρόπο, εν όλω ή εν μέρει, λύση του παρόντος.